Algemene voorwaarden Witgoed Repair

Witgoed Repair Versie 1.5 (oktober 2021)
Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de relatie tussen u (de Klant) en Witgoed Repair, waarbij Witgoed Repair bemiddelt tussen u en onze aangesloten Techniekers

Artikel 1 Algemene bepalingen

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven hebben met een hoofdletter geschreven woorden in deze voorwaarden de volgende betekenis:

  • Klant(en): de wederpartij – zowel natuurlijke- als rechtspersonen – van Witgoed Repair die een herstelaanvraag heeft ingediend en die wordt bemiddeld (in contact gebracht) via ons platform naar een Technieker.
  • Witgoed Repair: Witgoed Repair is een digitaal platform, bereikbaar via www.witgoed-repair.be, waar Klanten terecht kunnen voor het maken van een Herstelafspraak wanneer hun witgoedapparaat defect is geraakt. Witgoed Repair werkt met aangesloten externe, zelfstandig gevestigde en van de Witgoed Repair onafhankelijke Techniekers.
  • Technieker(s): een Technieker in externe betrekking van de Witgoed Repair (externe Technieker/partner). Alle techniekers voldoen aan de door Witgoed Repair gestelde eisen van vakbekwaamheid en servicegerichtheid. De Technieker sluit op eigen naam een overeenkomst met de Klant. De Technieker hanteert de tarieven zoals gepubliceerd op www.witgoed-repair.be.
  • Herstelaanvraag: een verzoek van een Klant tot het doen van een herstelling door een Technieker.
  • Herstelafspraak: een Herstelaanvraag die door Witgoed Repair is ingepland en per e-mail is bevestigd aan de Klant door een Technieker.

Artikel 2 Herstelaanvraag

Witgoed Repair bemiddelt tussen Klanten en Techniekers. U vult uw gegevens in, of belt met ons, zodat de Technieker u weet te vinden en te bereiken. Pas na aanvaarding van de herstelling door de Technieker, krijgt hij uw gegevens te zien. De herstelling en afspraken worden uitgevoerd door de Techniekers. Witgoed Repair is géén partij bij deze herstelling. De Techniekers voeren de herstellingen uit voor eigen rekening en risico. De Technieker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering.

De Klant neemt contact op met de Witgoed Repair en geeft aan welk soort apparaat een defect bevat. Witgoed Repair plant – in overleg met de Klant – een Herstelafspraak in bij een Technieker. Een Herstelafspraak is pas definitief wanneer de Klant de bevestiging van de afspraak op het door Klant opgegeven e-mailadres heeft ontvangen. Deze bevestigingsmail bevat altijd de dag en het tijdsblok waarop de Technieker bij Klant zal verschijnen. Witgoed Repair is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door het niet ontvangen van de bevestiging per e-mail door Klant of het belanden van de e-mail in de spam-folder van Klant.

Artikel 3 Tarieven

De Technieker hanteert de tarieven zoals vermeld op de website van Witgoed Repair: Voorde verplaatsingskosten , diagnose en de eerste 15 minuten reparatie, wordt door de Technieker bij Klant nooit meer dan € 69,- (inclusiefbtw) in rekening gebracht. De eventueel langere reparatietijd wordt gefactureerd bij Klant tegen maximaal € 24,50 per 15min
(inclusief btw). Wij factureren per blok van 15 minuten. Als afwijkende afspraken zijn gemaakt tussen Klant en Technieker, wordt dit uitsluitend schriftelijk bepaald en vastgelegd.

Artikel 4 Annulering van een Reparatieafspraak

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van de dag waarin de herstelling plaatsvindt. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren worden de annuleringskostenkosten van € 25,- in rekening gebracht. Spoedklussen kunnen niet kosteloos worden geannuleerd. Annuleren kan uitsluitend bij de Technieker. Zie uw opdrachtbevestiging wie de reparatie aan uw apparaat uitvoert.

Artikel 5 No-show

Als de Klant niet op het bevestigde tijdsblok aanwezig is voor de Reparatieafspraak, wordt € 69,- in rekening gebracht vanwege no-show.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Witgoed Repair faciliteert en bemiddelt Herstelafspraken via het online platform: www.witgoed-repair.be. De Klant komt zelf tot een overeenkomst met de betreffende Technieker. De Technieker is aansprakelijk voor eventuele schade(s) in verband met een reparatie tot een maximumtotaalbedrag van € 500. Witgoed Technieker is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Witgoed Repair is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.